Începerea înscrierilor la examenul de grad principal sesiunea 2018 pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali

3 Octombrie 2018

OAMGMAMR Filiala Brașov anunță începerea înscrierilor la examenul de grad principal sesiunea 2018 pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali

În perioada 08.10.2018 - 23.10.2018, de luni până vineri, între orele 12.00-16.00 OAMGMAMR Filiala Brașov va primi la sediul din strada A.I. Cuza nr 28-30 mansardă dosarele candidaților care doresc să participe la examenul de grad principal sesiunea 2018.

Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant.

Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, deschis la GARANTI BANK, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984.

Pe documentul de plată plătitorul va menționa obligatoriu “Suma de participare examen grad principal - 2018”.

Datele de desfășurare a examenului, pe specialități:

- 01.11.2018 – examen – asistenţi medicali generalişti, surori medicale, oficianţi medicali;

- 02.11.2018 – examen – asistenţi medicali – alte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti.

Înscrierea candidatilor

(extras din Ordinul 1137/2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali (Monitorul Oficial nr. 827/27 sept. 2018)

Articolul 18

(1) La examenul de grad principal se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt titulari ai certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau sunt absolvenți cu diplomă/certificat de absolvire/licență sau document echivalent ai uneia dintre următoarele categorii de instituții de învățământ:

– liceu sanitar;

– școală postliceală sanitară;

– colegiu medical universitar;

– facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe;

b) fac dovada unei experiențe profesionale cumulate de minimum 5 ani în specialitatea în care au obținut titlul de calificare, dobândită în condițiile legii până la data susținerii examenului. În sensul prezentelor prevederi, prin experiență profesională se înțelege exercitarea efectivă a activităților profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracții de normă și cu respectarea celorlalte condiții de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză;

c) au achitat suma de participare la examen.

(2) La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obținut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările și completările ulterioare, și ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali, cu modificările și completările ulterioare, pot participa și asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie care fac dovada încadrării, în condițiile legii, în funcția de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parțial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susținere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialității respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneofizioterapie, de nutriție și dietetică, de igienă și sănătate publică.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul candidaților cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România, în condițiile legii.

Articolul 19

(1) La înscriere, candidatul depune un dosar care conține următoarele documente:

a) cererea de înscriere, cu datele de contact;

b) declarație privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către O.A.M.G.M.A.M.R., conform anexei nr. 5;

c) copia actului de identitate valabil până la data susținerii examenului;

d) copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau a diplomei/certificatului de absolvire/licență sau documentului echivalent eliberate/eliberat de una dintre instituțiile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a).

La înscriere, candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primește documentele să certifice „în conformitate cu originalul“ pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

e) copia atestatului de echivalare, după caz;

f) în cazurile prevăzute la art. 18 alin. (3), candidatul va depune copia diplomei obținute în străinătate, însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România;

g) adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:(i) experiența profesională de minimum 5 ani la data susținerii examenului, cumulată în specialitatea în care a profesat cu titlul de soră medicală/oficiant medical (M) și asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condițiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S);(ii) condițiile de încadrare și de durată precizate pentru situațiile prevăzute la art. 18 alin. (2);

h) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

i) dovada plății sumei de participare la examen.

(2) Candidații care au desfășurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, și certificatul de voluntariat emis de către organizațiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcție de timpul de lucru efectiv prestat.

(3) În situația în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată și traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat.

(4) Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

Articolul 20

(1) Dosarele de înscriere se depun la sediul filialelor în termenul stabilit prin anunțul de examen.

(2) Comisia locală de examen, în termen de 3 zile de la data finalizării înscrierilor, analizează actele depuse de candidați și stabilește pentru fiecare rezultatul „Admis“ sau „Respins“ .

(3) Lista candidaților declarați „Admis“ la înscriere se afișează la sediul filialei care a operat înscrierea și se transmite electronic, prin aplicația informatică, comisiei centrale de examen.

(4) Candidații au dreptul să conteste rezultatul analizei dosarelor, în termen de 24 de ore de la data afișării listei. Contestațiile nesoluționate de comisiile locale de examen se soluționează de comisia centrală de examen în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

Articolul 21

(1) Suma de participare la examen se restituie în cazul:a) candidaților care au depus cerere de retragere a dosarului de participare până la data examenului; cererea se depune de către candidat la filiala la care a depus dosarul de înscriere;b) candidaților al căror dosar a fost declarat „Respins“.

(2) Candidații al căror dosar a fost declarat „Respins“ pot depune solicitarea de restituire a sumei de participare la examen în termen de 30 de zile de la data încheierii examenului, la filiala la care candidatul a depus dosarul de înscriere.

(3) Suma de participare la examen se restituie în termen de 30 de zile de la data solicitării.

Tematica şi bibliografia pentru examen pot fi consultate la adresa: 

https://www.oamr.ro/anunt-privind-organizarea-si-desfasurarea-examenului-de-grad-principal-pentru-asistenti-medicali-generalisti-moase-asistenti-medicali-surori-medicale-si-oficianti-medicali-sesiunea-2018/