Prelucrarea datelor cu caracter personal

INFORMARE PRIVIND PROTECȚA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România  (OAMGMAMR) filiala Brasov – în calitate de operator de date cu caracter personal, cu sediul în Al.I.Cuza, nr. 28-30, prelucrează date cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin în temeiul prevederilor OUG nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată prin Legea nr.53/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În scopul îndeplinirii obligațiilor legale privind controlul şi supravegherea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi, respectiv, a profesiei de asistent medical, OAMGMAMR prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume si prenume, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, data nasterii, locul nasterii, adresa de domiciliu/de corespondență, telefon, email, date privind starea civilă, cetățenia, starea de sănătate, abaterile disciplinare, locul de muncă, formarea profesională, venitul, cazierul judiciar.

Datele cu caracter personal menționate mai sus sunt destinate utilizării de către OAMGMAMR şi pot fi comunicate următorilor destinatari: autorităţilor publice cu atribuţii în domeniu, autorităților competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi altor destinatari care au legătură directă cu realizarea scopului pentru care sunt furnizate aceste date. Toate persoanele care vor avea acces ulterior la datele furnizate de către dumneavoastra semnează contracte de confidențialitate în acest sens.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele personale in mod corect, acestea fiind necesare în scopul determinat prin cadrul normativ în vigoare. Refuzul de a furniza datele solicitate determină imposibilitatea eliberării documentelor necesare exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical.

Datele personale menționate mai sus vor fi păstrate pe o perioadă de timp stabilită conform legislației specifice arhivării și vor fi utilizate pentru următoarele obligații legale privin exercitarea profesiei:

 1. Înregistrare membri în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România;
 2. Autorizare sau, după caz, avizare a exercitării profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical pe teritoriul României;
 3. Depunere titluri de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute în România in vederea obtinerii (certificate de conformitate);
 4. Emitere certificat de status profesional curent – atestare onorabilitate şi moralitate profesională a membrilor;
 5. Soluţionare cereri şi petiţii;
 6. Analizare cazuri de abateri de la normele de etică şi deontologie profesională şi de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdicţie profesională;
 7. Organizare examen de grad principal;
 8. Avizare înfiinţare cabinete individuale de practică independentă a asistenților medicali generaliști, moaşelor şi asistenților medicali;
 9. Derulare activități de educație medicală continuă: iniţierea şi promovarea de forme de educaţie continuă, creditare cursuri și  acreditare furnizori;
 10. Organizare şi derulare programe de pregătire pentru calificarea infirmierelor;
 11. Reatestarea competenței profesionale.

Pe lângă scopul îndeplinirii obligațiilor sale legale, OAMGMAMR filiala Brașov prelucrează date cu caracter personal în următoarele scopuri: implementarea de proiecte finanțate din fonduri europene, comunicarea cu utilizatorii site-ului web (www.oammrbv.ro) sau a rețelei de socializare facebook. În aceste situații, prelucrarea datelor personale se realizează în baza consimțământului utilizatorilor / persoanelor vizate.

Conform dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, OAMGMAMR filiala Brașov are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi.

Conform Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) aveţi următoarele drepturi: de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor, de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc, de a solicita accesul la datele personale, rectificarea, stergerea sau restricționarea prelucrării acestor date, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, filiala Brasov la următoarea adresă: Brașov, str. Alexandru Ioan Cuza nr.28-30. Datele de contact ale responsabilului pentru protecția datelor al OAMGMAMR – filiala Brașov sunt următoarele: email: dpo@oammrbv.ro, tel.0368436019, fax: 0368-436041.

De asemenea, beneficiaţi de dreptul de a vă adresa cu o plângere, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro/) precum şi de dreptul de a vă adresa justiţiei.