Suspendarea calităţii de membru

Procedura de suspendare şi de retragere a calităţii de membru a ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România:

I. Condiţii generale de suspendare şi de retragere a calităţii de membru al OAMGMAMR  prevăzute de OUG 144/2008, de Statutul OAMGMAMR, de Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi de Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România:
 • a) la cerere, membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, care, din motive obiective, întrerup pe o durată de până la 5 ani exercitarea profesiei;  
 • b) prin hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România de retragere sau suspendare temporară;  
 • c) nerealizarea anuală a numărul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se sancţionează cu suspendarea dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv.  
 • d) neplata cotizaţiei datorată de membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pe o perioadă de 6 luni se sancţionează cu suspendarea calităţii de membru până la plata cotizaţiei datorate.   
II. Solicitarea suspendării sau a retragerii de către membrii OAMGMAMR

1. Suspendarea sau renunţarea la calitatea de membru al OAMGMAMR se solicită la filiala OAMGMAMR unde acesta este înregistrat. Solicitarea se face în scris şi produce efecte, în baza aprobării preşedintelui filialei, începând cu data depunerii cererii la sediul acesteia.

2. Membrii OAMGMAMR pot solicita suspendarea pe o perioadă de până la 5 ani, astfel:

 • a) concediu de maternitate;
 • b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
 • c) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
 • d) concediu paternal;
 • e) concediu pentru formare profesională;
 • f) şomaj, suspendarea se acordă pe perioada şomajului pentru o perioadă de maximum un an;
 • g) desfăşoară activitate în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, sau  însoţesc membrii de familie în aceste misiuni, în condiţiile legii.

3. Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali,  membri ai OAMGMAMR care vor solicita suspendarea potrivit cazurilor menţionate la punctul II se vor adresa filialei OAMGMAMR unde sunt înregistraţi. Solicitarea se face în scris şi va fi însoţită de copii de pe documentele justificative.

4. În baza aprobării cererii de suspendare sau de retragere a calităţii de membru de către preşedintele de filială se va actualiza Baza de date a Registrului Unic Naţional.

5.  Pe perioada suspendării membrul OAMGMAMR nu va achita cotizaţia şi nu va fi obligat să efectueze numărul anual de credite stabilit de Consiliul Naţional.

6. Pe perioada suspendării membrul OAMGMAMR nu va avea dreptul să exercite profesia în calitate de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical.

7. Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali membri ai OAMGMAMR, care doresc să renunţe la calitatea de membru al OAMGMAMR solicită acest lucru filialei OAMGMAMR unde este înscris. Solicitarea se va face în scris şi se va transmite cu cel puţin 15 zile lucrătoare de la data la care doresc renunţarea la calitatea de membru.

 • a) Cererea de retragere va fi însoţită de certificatul de membru, în original, care va rămâne în custodia filialei.
 • b)  Retragerea la cerere a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali membri ai OAMGMAMR va avea drept consecinţă interzicerea exercitării profesiei.
III. Suspendarea membrilor OAMGMAMR prin hotărâre emisă de Consiliul judeţean/mun. Bucureşti al OAMGMAMR
 • a) neachitarea cotizaţiei,
 • b) nerealizarea numărului de credite.
IV. Suspendarea sau retragerea calităţii de membru al OAMGMAMR prin hotărâre emisă de Consiliul naţional al OAMGMAMR
 • a) în cazul în care membrul OAMGMAMR este arestat preventiv în condiţiile Codului de procedură penală.
 • b) în urma condamnării definitive a unui asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical pentru o infracţiune care are legătură cu exercitarea profesiei.
 • c) în urma unei sancţiuni prevăzută de art. 62, alin. (3) lit. c şi d din OUG 144/2008.
V. După încetarea cauzei de suspendare sau de retragere a calităţii de membru al OAMGMAMR, pentru reînscriere, asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali le revine obligaţia de a prezenta  certificatul de cazier judiciar.