Procedura de suspendare şi de retragere a calităţii de membru a ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România

Procedura de suspendare şi de retragere a calităţii de membru a ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România

Actualizata cf. Hotărîrea nr. 29 din 04.12.2017

Capitolul I.

Generalităţi

Art. 1

Scopul procedurii este de a asigura o abordare coerentă şi o soluţionare unitară, la nivelul tuturor filialelor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR, a:

a) cererilor de suspendare, respectiv de retragere a calităţii de membru;

b) situaţiilor de suspendare, respectiv de retragere a calităţii de membru ca sancţiune disciplinară;

c) situaţiilor specifice, altele decât cele prevăzute la lit.a) şi b), care pot conduce la suspendarea sau retragerea calităţii de membru al OAMGMAMR, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 2

Preşedintele filialei OAMGMAMR răspunde de implementarea acestei proceduri şi de comunicarea acesteia membrilor filialei, prin consilierii judeţeni şi secretariatul filialei.

Capitolul II

Suspendarea la cerere a calităţii de membru al OAMGMAMR

Art. 3

Suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR poate fi solicitată pe o perioadă de până la 5 ani, în următoarele situaţii:

a) concediu de maternitate;

b) concediu pentru creşterea copilului de până la 2 ani sau în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;

c) concediu pentru incapacitate temporară de muncă, dacă acesta are o durată mai mare de 6 luni;

d) concediu paternal;

e) şomaj, caz în care suspendarea se acordă pe durata şomajului;

f) rezidenţă temporară pe teritoriul altei ţări, dacă depăşeşte 6 luni;

g) alte motive obiective, care justifică imposibilitatea exercitării profesiei pe o perioadă determinată, de până la cinci ani.

Art.4

(1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care solicită suspendarea calităţii de membru se vor adresa filialei OAMGMAMR unde sunt înregistraţi.

(2) Solicitarea se va face în scris, prin depunerea unei cereri conform modelului prevăzut în Anexa 1 şi va fi însoţită de:

  • a) certificatul de membru şi avizul de liberă practică [dacă este cazul] în original,
  • b) copii [în conformitate cu originalul] ale documentelor justificative, pe baza cărora se solicită suspendarea calităţii de membru la cerere [documente medicale, decizii de suspendare a contractului de muncă, carnet de şomaj, dovada rezidenţei în altă ţară, etc.].

(3) Cererea de suspendare va fi depusă personal sau prin împuternicit.

(4) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care solicită suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR trebuie să achite cotizaţia de membru datorată până la data cererii.

(5) în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii de suspendare, preşedintele filialei decide aprobarea sau respingerea acesteia şi va dispune actualizarea corespunzătoare a bazei de date a Registrului Naţional Unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.

Art.5

(1) Suspendarea intră în vigoare şi produce efecte din momentul aprobării cererii de suspendare.

(2) încetarea suspendării la cerere a calităţii de membru al OAMGMAMR se face în baza solicitării scrise întocmite conform modelului prevăzut în Anexa [2], la care solicitantul anexează, în original, certificatul de cazier judiciar precum şi certificatul de sănătate fizică şi psihică, aflate în termen de valabilitate.

(3) Cererea prevăzută la alin.[2] se depune la filiala OAMGMAMR la care solicitantul este membru cu cel puţin 5 zile anterior datei la care acesta urmează să-şi reia activitatea profesională.

CAPITOLUL III.

Suspendarea disciplinară a calităţii de membru al OAMGMAMR

Art.6

Suspendarea disciplinară a calităţii de membru al OAMGMAMR, are loc în următoarele situaţii:

a) prin hotărâre a Consiliului Naţional al OAMGMAMR;

b) prin hotărâre a Consiliului Judeţean, respectiv a Consiliului Municipiului Bucureşti în cazul nerealizării anuale a numărului minim de credite;

c) prin decizie a Biroului Consiliului judeţean respectiv a Biroului Consiliului Municipiului Bucureşti în cazul membrilor care nu au plătit cotizaţia datorată pe o perioadă de 6 luni;

d) ca urmare a pronunţării unei hotărâri definitive a instanţei judecătoreşti pentru săvârşirea unei infracţiuni legate de exercitarea profesiei.

Art. 7

(1) Suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR prin hotărâre emisă de Consiliul Naţional al OAMGMAMR poate interveni în următoarele situaţii:

a) ca sancţiune disciplinară, în condiţiile prevăzute de art. 62, alin. (3), lit.c) din OUG 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată prin Legea nr.53/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

b) pe durata stării de incompatibilitate.

(2) Hotărârea Consiliului Naţional al OAMGMAMR prin care se decide suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR va fi transmisă filialei căreia îi aparţine membrul respectiv, în termen de cel mult 5 zile de la adoptare.

(3) Preşedintele filialei judeţene/a Municipiului Bucureşti a OAMGMAMR va întreprinde toate demersurile necesare pentru înştiinţarea persoanei în cauză, solicitându-i să depună la filială certificatul de membru şi avizul de liberă practică [ dacă este cazul) în original.

(4) Preşedintele filialei judeţene/a Municipiului Bucureşti a OAMGMAMR va înştiinţa Direcţia de Sănătate Publică judeţeană/a Municipiului Bucureşti şi angajatorul unde membrul sancţionat îşi desfăşoară activitatea şi va dispune actualizarea corespunzătoare a bazei de date a Registrului Naţional Unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.

Art.8

(1) Suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR, în cazul membrilor care, în termen de 6 luni, nu au realizat numărul minim de credite pentru anul precedent se va face prin hotărâre a Consiliului Judeţean / al Municipiului Bucureşti a OAMGMAMR.

(2) Suspendarea încetează la data realizării numărului de credite restante.

Art.9

(1) Suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR, în cazul membrilor care nu au plătit cotizaţia datorată pe o perioadă mai mare de 6 luni, se va face prin decizie emisă de Biroul Consiliului Judeţean /al Municipiului Bucureşti a OAMGMAMR.

(2) Suspendarea calităţii de membru încetează la data achitării cotizaţiei restante.

Art. 10

în cazul în care suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR intervine ca urmare a pronunţării unei hotărâri definitive a instanţei judecătoreşti pentru săvârşirea unei infracţiuni legate de exercitarea profesiei, hotărârea instanţei va fi adusă la cunoştinţa Biroului Executiv al OAMGMAMR, Direcţiei de Sănătate Publică judeţene/a Municipiului Bucureşti şi angajatorului membrului respectiv, de către preşedintele filialei.

Art. 11

Membrul OAMGMAMR suspendat în una din situaţiile prevăzute la art.6 este obligat să depună la filiala OAMGMAMR al cărei membru este, certificatul de membru şi avizul de liberă practică (dacă este cazul) în original.

Art. 12

(1) Pe durata suspendării calităţii de membru al OAMGMAMR se suspendă toate obligaţiile şi drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2) Pe perioada suspendării, membrul OAMGMAMR nu va avea obligaţia de plată a cotizaţiei şi nu va fi obligat să efectueze numărul anual de credite stabilit de Consiliul Naţional al OAMGMAMR.

(3) Pe durata suspendării, membrul OAMGMAMR nu va avea dreptul să exercite profesia de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical.

Capitolul IV.

încetarea calităţii de membru al OAMGMAMR

Art. 13

încetarea calităţii de membru al OAMGMAMR poate interveni în următoarele situaţii:

a) la cerere, prin renunţarea la calitatea de membru;

b) prin decesul membrului OAMGMAMR;

c) prin pensionare (în baza deciziei de pensionare depuse la filială), dacă membrul respectiv nu doreşte să-şi menţină calitatea de membru şi după vârsta pensionării;

d) prin hotărârea Consiliului Naţional al OAMGMAMR de retragere a calităţii de membru, ca urmare a aplicării unei sancţiuni disciplinare;

e) prin punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti definitive.

Art.14

(1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care doresc să renunţe la calitatea de membru se vor adresa filialei OAMGMAMR unde sunt înregistraţi.

(2) Solicitarea se va face în scris prin depunerea unei cereri conform modelului prevăzut în Anexa 3, de renunţare la calitatea de membru al OAMGMAMR şi va fi însoţită de Certificatul de Membru şi Avizul de liberă practică [dacă este cazul) în original. în cazul renunţării la calitatea de membru al OAMGMAMR prin pensionare, cererea de renunţare va fi însotiţă şi de o copie a deciziei de pensionare.

(3) Cererea de renunţare la calitatea de membru al OAMGMAMR va fi depusă personal sau prin împuternicit.

(4) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care doresc să renunţe la calitatea de membru al OAMGMAMR trebuie să fie la zi cu plata cotizaţiei de membru.

(5) în termen de 5 zile de la data înregistrării solicitării de renunţare la calitatea de membru al OAMGMAMR, preşedintele filialei va dispune actualizarea corespunzătoare a bazei de date a Registrului Naţional Unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.

Art. 15

(1) Hotărârea Consiliului Naţional al OAMGMAMR prin care se decide retragerea calităţii de membru al OAMGMAMR, pentru abaterile disciplinare prevăzute de OUG 144/2008 şi de Statutul OAMGMAMR, va fi transmisă filialei OAMGMAMR unde este înregistrat membrul respectiv, în termen de cel mult 5 zile de la adoptare.

(2) în situaţia prevăzută la alin.(1), filiala OAMGMAMR va înştiinţa persoana în cauză, solicitându-i să depună la filială Certificatul de membru şi Avizul de liberă practică [ dacă este cazul) în original şi va înştiinţa Direcţia de Sănătate Publică judeţeană/a Municipiului Bucureşti şi angajatorul unde membrul sancţionat îşi desfăşoară activitatea.

(3) în termen de 5 zile de la data adoptării hotărârii menţionate la alin.(l), preşedintele filialei OAMGMAMR va dispune actualizarea corespunzătoare a bazei de date a Registrului Naţional Unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.

Art. 16

(1) în cazul în care retragerea calităţii de membru al OAMGMAMR intervine ca urmare a pronunţării unei hotărâri definitive a instanţei judecătoreşti pentru săvârşirea unei infracţiuni legate de exercitarea profesiei, hotărârea instanţei judecătoreşti va fi adusă la cunoştinţa Biroului Executiv al OAMGMAMR, Direcţiei de Sănătate Publică judeţene/a Municipiului Bucureşti şi angajatorului membrului respectiv de către preşedintele filialei OAMGMAMR.

(2) Preşedintele filialei OAMGMAMR va solicita membrului OAMGMAMR sancţionat să depună la filială Certificatul de membru şi avizul de liberă practică [ dacă este cazul) în original şi va dispune actualizarea corespunzătoare a bazei de date a Registrului Naţional Unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.

Art. 17

(1) Retragerea calităţii de membru al OAMGMAMR sau renunţarea la această calitate de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali membri ai OAMGMAMR va avea drept consecinţă retragerea dreptului de exercitare a profesiei.

(2) Pentru reînscrierea în OAMGMAMR, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali vor depune un dosar de reînscriere la filiala unde au fost înregistraţi şi care va conţine: certificatul de cazier judiciar şi certificatul de sănătate fizică şi psihică în original şi în termen de valabilitate; copii ale documentelor personale şi profesionale actualizate şi taxa de reînscriere în cuantumul stabilit prin hotărârea Consiliului Naţional al OAMGMAMR.

(3) Membrii reînscrişi vor primi un certificat de membru care va păstra seria şi numărul certificatului iniţial (pe care poate fi menţionată data reînscrierii în loc de data primei înregistrări}.

Art. 18

(1) Filialele judeţene/a Municipiului Bucureşti a OAMGMAMR vor publica pe site-ul propriu, lista nominală a membrilor suspendaţi sau împotriva cărora s-a dispus suspendarea, precum şi a membrilor care s-au retras sau împotriva cărora s-a dispus retragerea. Lista va cuprinde următoarele informaţii: numele şi prenumele, profesia şi ultimul loc de muncă.Datele d-vostră personale sunt prelucrate de OAMGMAMR. potrivit notificării nr. 11308. în conformitate cu Legea 677/2001. în scopul eliberării certificatelor de membru, a adeverinţei care atestă onorabilitatea şi moralitatea. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, de inten/enţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea 677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă pe adresa instituţiei.