Ordinul nr. 4317/943 din 19 august 2014

privind aprobarea programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal şi ai învăţământului superior

În temeiul considerentului (36), art. 1 pct. 25, 23 şi 50 şi al art. 3 alin. (1) din Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne (Regulamentul IMI),

având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei naţionale, ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică şi ministrul sănătăţii emit prezentul ordin.

Art. 1.

(1) Se aprobă programul special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, care este pus în aplicare de şcolile postliceale publice de profil, pentru absolvenţii învăţământului postliceal, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se aprobă programul special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, care este pus în aplicare de instituţiile acreditate de învăţământ superior, pentru absolvenţii învăţământului superior, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

(1) Ministerul Educaţiei Naţionale, şcolile postliceale publice de profil, instituţiile acreditate de învăţământ superior şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pot accesa fonduri europene în vederea punerii în aplicare a programului special de revalorizare.

(2) Titularii calificărilor profesionale care atestă o formare iniţială de asistent medical generalist dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007 pot urma programele speciale de revalorizare menţionate la art. 1 pentru a îndeplini cerinţele minime de formare prevăzute de art. 1 pct. 23 din Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne (Regulamentul IMI).

Art. 3.

(1) Absolvenţii programului special de revalorizare la nivelul învăţământului postliceal dobândesc certificatul de revalorizare a competenţelor profesionale, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin, în urma unei evaluări finale organizate conform unei metodologii aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi avizate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

(2) Absolvenţii programului special de revalorizare la nivelul învăţământului universitar, care îndeplinesc condiţiile legale de acces la acest program de echivalare şi completare a studiilor anterioare şi care susţin examenul de licenţă, dobândesc diplomă de licenţă de asistent medical generalist, conform legislaţiei în vigoare.

(3) Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Centrul Naţional de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor, notifică Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene actele de studii menţionate la alin. (1) şi (2).

Art. 4.

Ministerul Educaţiei Naţionale, şcolile postliceale publice de profil, instituţiile acreditate de învăţământ superior, Ministerul Sănătăţii şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei naţionale,
Remus Pricopie
Ministrul delegat pentru învăţământ superior,
cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,
Mihnea Cosmin Costoiu

p. Ministrul sănătăţii,
Francisk Iulian Chiriac,
secretar de stat