Ordinul nr. 4046/2018 din 29 iunie 2018

privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru recunoaşterea parţială a studiilor absolvenţilor şcolilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învăţământul superior medical, la programele de studii universitare de licenţă "Asistenţă medicală generală"

În baza art. 44, 142 şi 174 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, cu modificări ulterioare,

având în vedere prevederile cap. IV din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 469/2015 pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare şi acreditare pentru programele de studii universitare de Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistenţă medicală generală, Moaşe, Medicină veterinară, Arhitectură,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare, ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

ART. 1

Se aprobă Metodologia-cadru pentru recunoaşterea parţială a studiilor absolvenţilor şcolilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învăţământul superior medical la programele de studii universitare de licenţă "Asistenţă medicală generală", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Direcţia generală învăţământ universitar şi instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, care organizează şi desfăşoară programul de studii universitare de licenţă "Asistenţă medicală generală", duc la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

ART. 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

Bucureşti, 29 iunie 2018.

Nr. 4.046.

ANEXĂ

METODOLOGIA-CADRU

pentru recunoaşterea parţială a studiilor absolvenţilor şcolilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învăţământul superior medical la programele de studii universitare de licenţă "Asistenţă medicală generală"

ART. 1

Absolvenţii şcolilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, pot continua studiile în învăţământul superior medical, la programele de studii universitare de licenţă "Asistenţă medicală generală", numai după înscrierea şi promovarea concursului de admitere la una dintre instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, care organizează şi desfăşoară programul de studii universitare de licenţă "Asistenţă medicală generală".

ART. 2

Admiterea absolvenţilor şcolilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, la programele de studii universitare de licenţă "Asistent medical generalist" se realizează în aceleaşi condiţii şi în acelaşi timp cu ceilalţi candidaţi, cu respectarea prevederilor metodologiilor proprii ale instituţiilor de învăţământ superior şi a metodologiei-cadru privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat.

ART. 3

Recunoaşterea parţială a studiilor absolvenţilor şcolilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învăţământul superior medical la programele de studii universitare de licenţă "Asistenţă medicală generală" se poate realiza numai la solicitarea scrisă a acestora, prin completarea cererii prevăzute în anexa la prezenta metodologie.

ART. 4

(1) La solicitarea scrisă a absolvenţilor şcolilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, admişi la unul dintre programele de studii universitare de licenţă "Asistenţă medicală generală", ca urmare a promovării concursului de admitere, conducerea facultăţii sau a departamentului în cadrul căruia aceştia au fost admişi poate echivala parţial studiile şi stagiile de practică efectuate în cadrul şcolilor sanitare postliceale, conform planului de învăţământ, prin intermediul comisiilor de recunoaştere parţială a studiilor. Comisiile de recunoaştere parţială a studiilor pot emite un aviz favorabil dacă sunt îndeplinite condiţiile de recunoaştere.

(2) Instituţiile de învăţământ superior pot recunoaşte creditele pentru educaţie şi formare profesională obţinute de către absolvenţii şcolilor sanitare postliceale în urma avizului favorabil al comisiilor de recunoaştere parţială a studiilor.

(3) Avizul favorabil, menţionat la alin. (1), se acordă pentru fiecare disciplină sau modul studiat în cadrul şcolilor sanitare postliceale numai dacă disciplinele sau modulele din planul de învăţământ al acestora coincid în proporţie de cel puţin 70% cu una dintre fişele de disciplină incluse în planul de învăţământ al programelor de studii universitare de licenţă "Asistenţă medicală generală".

(4) Prin recunoaşterea stagiilor de practică efectuate în cadrul şcolilor sanitare postliceale se înţelege echivalarea acestora cu stagiile clinice şi practica de specialitate anuală, exceptând lucrările practice la disciplinele de studiu.

(5) Avizul favorabil pentru recunoaşterea stagiilor de practică se acordă dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) stagiile de practică sunt dovedite cu documente justificative;

b) studentul care a absolvit o şcoală sanitară postliceală va susţine evaluarea sumativă de tip examen, aferentă fişei disciplinei, în acelaşi timp şi în aceleaşi condiţii cu ceilalţi studenţi, respectând prevederile metodologiei de examinare, aprobată de către senatul universitar.

(6) Procentul menţionat la alin. (3) se stabileşte luând în considerare curriculumul studiat la nivel postliceal pentru fiecare disciplină, respectiv modul, în termeni de durată, unităţi de competenţă, competenţe şi conţinuturi.

ART. 5

Comisiile de recunoaştere parţială a studiilor se constituie la nivelul facultăţilor sau al departamentelor responsabile de programele de studii universitare de licenţă "Asistenţă medicală generală", avizate de către consiliul de administraţie, aprobate de către senatul universitar şi numite prin decizie a rectorului.

ART. 6

Recunoaşterea parţială a studiilor menţionate la art. 4 se realizează într-o singură etapă, în perioada dintre confirmarea locului de către studentul admis, ca urmare a promovării concursului de admitere, şi începerea anului universitar, conform prevederilor legale.

ART. 7

Instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, care organizează şi desfăşoară programul de studii universitare de licenţă "Asistenţă medicală generală", elaborează metodologii proprii, în concordanţă cu prevederile prezentei metodologii.

ART. 8

(1) Finalizarea studiilor universitare de licenţă la specializarea "Asistenţă medicală generală" se realizează pentru toţi absolvenţii, în acelaşi timp şi în aceleaşi condiţii, cu respectarea prevederilor legale privind finalizarea studiilor universitare de licenţă.

(2) Suplimentul la diploma de licenţă eliberat de instituţiile acreditate de învăţământ superior va cuprinde informaţii privind recunoaşterea studiilor postliceale conform prezentei metodologii.

ART. 9

Soluţionarea contestaţiilor privind admiterea, echivalarea studiilor postliceale, precum şi finalizarea studiilor la specializarea "Asistenţă medicală generală" este de competenţa fiecărei instituţii de învăţământ superior.

ANEXĂ

la metodologie

CERERE-TIP

pentru recunoaşterea parţială a studiilor absolvenţilor şcolilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învăţământul superior medical la programele de studii universitare de licenţă "Asistenţă medicală generală"

CERERE

Stimate Domnule Rector,

Stimate Domnule Preşedinte al Comisiei de recunoaştere parţială a studiilor

Subsemnatul/Subsemnata, ....................................................., posesor al actului de identitate ...... seria ....... nr. ..................., domiciliat în ........................................., în calitate de absolvent al şcolii sanitare postliceale ........................................ posesor al certificatului de calificare seria ....... nr. .............. şi posesor al diplomei de bacalaureat nr. ................ seria ......., vă rog să îmi aprobaţi cererea de recunoaştere parţială a studiilor postliceale, în vederea continuării studiilor în învăţământul superior medical la programul de studii universitare de licenţă "Asistenţă medicală generală" din cadrul Universităţii ...................................................... .

Menţionez că această cerere este înaintată în urma promovării concursului de admitere la programul de studii universitare de licenţă "Asistenţă medicală generală", sesiunea ................., organizat şi desfăşurat de către Facultatea de ......................................................., din cadrul Universităţii ....................................................... .

Anexez acestei cereri foaia matricolă şi programa aferentă studiilor postliceale.

Vă mulţumesc,

Semnătura Data

..................... .....................

Către Universitatea .......................................................

În atenţia domnului rector şi a Comisiei de recunoaştere parţială a studiilor

---------------