Ordinul nr. 652/2015

pentru aprobarea normelor, precum şi a calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal, sesiunea 2015

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios nr. N.B./4.928/2015, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.

Art. 1.

Se aprobă Normele de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal, sesiunea 2015, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

Se aprobă Calendarul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal, sesiunea 2015, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3.

Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios şi celelalte instituţii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătăţii,

Gabriel Florin Puşcău,

secretar general

Bucureşti, 21 mai 2015.

Nr. 652.