Hotărîrea nr. 28 din 23 septembrie 2016

pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 19/2016

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite următoarea hotărâre:

ART. I

Metodologia privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 19/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 1 iulie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) În sensul prezentei metodologii, prin certificat de status profesional curent se înţelege documentul cuprinzând datele personale relevante cu privire la competenţa, onorabilitatea şi moralitatea cu care titularul, după caz, asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical, exercită profesia la data emiterii acestuia. Certificatul de status profesional curent nu atestă experienţa profesională a titularului."

2. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) În vederea obţinerii certificatului de status profesional curent, solicitantul va depune la filiala emitentă următoarele documente:

a) cerere de eliberare, precizând datele de contact: adresa de domiciliu, număr de telefon, adresă e-mail etc.;

b) copii de pe actul de identitate, actul care atestă dubla cetăţenie şi, după caz, de pe documentele de schimbare a numelui;

c) copii de pe documentele de studii care atestă formarea, după caz, în profesia de asistent medical generalist, de moaşă, respectiv de asistent medical. În cazul în care formarea s-a făcut în afara graniţelor României, solicitantul va depune copia titlului de calificare obţinut în străinătate şi a documentului de recunoaştere a calificării, conform legii;

d) copie de pe foaia matricolă/suplimentul la diplomă;

e) copii de pe documente care atestă specializarea postbază, dacă este cazul;

f) adeverinţa din care să rezulte perioada şcolarizării, după caz, de la şcoala postliceală/facultate - în original;

g) adeverinţă din care să rezulte perioada specializării postbază de la unitatea formatoare (după caz) - în original;

h) copie de pe certificatul/adeverinţa de promovare a examenului de grad principal;

i) cartea de muncă/contractul individual de muncă însoţită/însoţit de actele adiţionale (după caz) - în copie, certificate de angajator «conform cu originalul» şi, respectiv, extras REVISAL semnat, parafat şi înregistrat de către unitatea care îl eliberează. Acesta va conţine funcţia, norma de încadrare, data de început şi de sfârşit a perioadei lucrate şi, după caz, concedii fără plată, creştere copil, concedii medicale, suspendări;

j) certificat de cazier judiciar în termen de valabilitate, în original;

k) acordul petentului cu privire la prelucrarea datelor personale de către filiala OAMGMAMR la care a depus solicitarea de emitere a certificatului de status profesional curent;

l) dovada achitării taxei de eliberare."

3. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:

"(2^1) Copiile documentelor prevăzute la alin. (2) lit. b) - e) şi h) vor fi certificate «conform cu originalul» de către filiala judeţeană şi, respectiv, a municipiului Bucureşti ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în baza documentelor prezentate în original de către solicitant."

4. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:

"ART. 3^1

(1) În vederea eficientizării activităţii de emitere a certificatului de status profesional curent se introduce aplicaţia intranet de gestionare a întocmirii şi eliberării certificatului de status profesional curent, la care vor avea acces toate filialele judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

(2) Aplicaţia prevăzută la alin. (1) face parte integrantă din Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali şi va genera la nivel naţional serii şi numere de emitere a certificatului de status profesional curent.

(3) Până la introducerea aplicaţiei intranet prevăzute la alin. (1), filialele judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pot elibera certificate de status profesional curent întocmite cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi conform modelului corespunzător prevăzut în anexele nr. 1 - 3. Acestea vor fi înregistrate separat şi vor avea ca serie indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti, în funcţie de filiala emitentă, şi numărul corespunzător din registrul întocmit în acest sens de către aceasta.

(4) Întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare."

5. La articolul 6 alineatul (1) litera B. "date privind calificarea", literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"d) după caz, date cu privire la gradul profesional înregistrat în baza de date a filialei emitente a certificatului de status profesional curent, cu precizarea anului şi a specialităţii în care a fost obţinut;

e) după caz, date cu privire la specializările dobândite ulterior formării de bază în profesie, cuprinzând denumirea şi data obţinerii;".

6. La articolul 6 alineatul (1) litera C. "date privind locul de muncă", literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"a) denumirea oficială a unităţii sanitare angajatoare sau, după caz, a angajatorilor la data solicitării, respectiv a cabinetului de practică independentă în care titularul îşi desfăşoară activitatea la data solicitării, după caz, în calitate de salariat, titular de cabinet sau persoană fizică independentă, cu precizarea datelor de contact (adresă, telefon, e-mail, după caz, CIF);

b) denumirea oficială a ultimului loc de muncă, cu precizarea datelor de contact (adresă, telefon, e-mail) şi a datei până la care solicitantul a figurat ca ocupant al acestuia, pentru situaţiile în care la data cererii solicitantul, autorizat în profesie, nu mai deţine loc de muncă, lipsa acestuia intervenind în perioada de autorizare în profesie;".

7. La articolul 6 alineatul (1) litera D. "date privind dreptul de exercitare a profesiei", literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"a) titularul este autorizat pentru exercitarea deplină a profesiei pe teritoriul României; sau

b) titularul este autorizat pentru exercitarea unor activităţi profesionale, cu precizarea acestora;".

8. La articolul 6 alineatul (1) litera D. "date privind dreptul de exercitare a profesiei", după litera b) se introduc două noi litere, literele c) şi d), cu următorul cuprins:

"c) retragerea temporară a dreptului titularului de exercitare a profesiei, inclusiv a unor anumite activităţi de îngrijiri de sănătate, cu precizarea acestora;

d) retragerea definitivă a dreptului titularului de exercitare a profesiei, inclusiv a unor anumite activităţi de îngrijiri de sănătate, cu precizarea acestora."

9. La articolul 6 alineatul (3), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) În cazurile de retragere temporară sau definitivă a dreptului de exercitare a profesiei se menţionează durata şi motivele care au condus la aplicarea măsurii respective, după cum urmează:".

10. La articolul 6 alineatul (3), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"a) fapte sancţionate de legea penală (hotărâri judecătoreşti definitive şi neprescrise la data solicitării);

..........................................................................

c) motive ce ţin de starea de sănătate necorespunzătoare exercitării profesiei, de exemplu: «suspendare pentru motive de sănătate necorespunzătoare exercitării profesiei» (fără a fi incluse informaţii suplimentare legate de această situaţie). Menţiunea se face în condiţiile prevăzute la art. 3^1 alin. (4)."

11. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 7

În cazul solicitanţilor care deţin calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, autorizaţi în profesie la data solicitării, se eliberează certificatul de status profesional curent întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 1."

12. La articolul 8 alineatul (2), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"b) la litera C - Date privind locul de muncă se va menţiona: «în prezent nu beneficiază de loc de muncă»;

c) la litera D - Date privind dreptul de exercitare a profesiei se va menţiona, după caz: «nu beneficiază de autorizare pentru exercitarea profesiei pe teritoriul României şi nu se află în evidenţa OAMGMAMR pentru fapte sancţionate de legea penală sau abateri deontologice» sau «nu beneficiază de autorizare pentru exercitarea profesiei pe teritoriul României şi se află în evidenţa Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu următoarele fapte/motive ....». Completarea se va face cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. D."

13. La articolul 10, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

b) la litera C - Date privind locul de muncă se va menţiona: «nu a beneficiat de loc de muncă şi nu a exercitat profesia pe teritoriul României»;

c) la litera D - Date privind dreptul de exercitare a profesiei se va menţiona: «nu a beneficiat de autorizare pentru exercitarea profesiei pe teritoriul României şi nu se află în evidenţa Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pentru fapte sancţionate de legea penală sau abateri deontologice»."

14. După articolul 11 se introduc trei noi articole, articolele 11^1 - 11^3, cu următorul cuprins:

"ART. 11^1

În cazul în care solicitantul s-a format în două sau mai multe din profesiile de asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical, filiala Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România la care este membru va elibera, la cererea acestuia, un certificat de status profesional curent pentru fiecare din profesiile în cauză, corespunzător uneia dintre anexele nr. 1 - 3 la prezenta metodologie, în care se încadrează respectivul status profesional.

ART. 11^2

În cazurile prevăzute la art. 11^1 filiala emitentă poate percepe taxa de eliberare pentru fiecare certificat de status profesional curent emis.

ART. 11^3

În cazul în care solicitantul este membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, dar nu beneficiază de autorizare pentru exercitarea profesiei pe teritoriul României, filiala Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România eliberează acestuia un certificat de status profesional curent, întocmit conform anexei nr. 2 la prezenta metodologie."

15. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"(4) Filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România întocmesc şi transmit aparatului central al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, la data de 1 a lunii următoare, raportul numeric al certificatelor de status profesional curent emise pe luna anterioară."

ART. II

Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.